OŚWIETLENIE W GOLINIE WIELKIEJ NADAL NIE ŚWIECI.

Dz. u. 2005 nr 164 poz. 1365. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Data wydania: 2005-07-27. Data wejścia w życie: 2005-09-01. Dziennik Ustaw z 20 września 2005 Nr 180 poz. 1494. Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz.Dziennik Ustaw 2005 Nr 179 poz. 1485-Przeciwdziałanie narkomanii. Prawo farmaceutyczne (Dz. u. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. Zm. 2);Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z wyłączeniem art. 67, z tym że uprawnienia.Dz. u. 2005 nr 240 poz. 2027. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu.Page 1. Dz. u. z 2005 r. Nr 81, poz. 716. Page 2. Dz. u. z 2005 r. Nr 81, poz. 716. Page 3. Dz. u. z 2005 r. Nr 81, poz. 716. Page 4. Dz. u. z 2005.Dz. u. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. Zm. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity). dziaŁ i. Przepisy ogólne.908 Dz. u. Nr 108 z 20. 06. 2005. Dziennik Ustaw z 2005 r. Dziennik Ustaw Kompletna baza ujednoliconych aktów prawnych. Codzienna aktualizacja zmian w.(tekst ujednolicony opracowany na podstawie: Dz. u. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, Nr 169, poz. 1418 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 222, poz.File Format: pdf/Adobe Acrobat (Dz. u. z 2005r. Nr 25, poz. 209 z późn. Zm. Rozporządzenie ws szczegółowych wymagań dla skp– stan prawny na dzień 8. 11. 2005r.
. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.Z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo budowlane (Dz. u. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. Zm. 2).Dz. u. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459. u s t a w a z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. u. z 2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r.732 i Nr 167, poz. 1398. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz.Dz. u. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. u s t a w a z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział i. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska– Dz. u. z 2005r. Nr 260, poz. 2176.Dz. u. z 2003r. Nr 162, poz. 1568. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o. Dz. u. z 2005r. Nr 219, poz. 1856. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań. i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. u. z 2005 r. Nr 263, poz.File Format: pdf/Adobe AcrobatOpracowano na pod-stawie: tj. Dz. u. z. 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr. 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z. 2008 r. Nr 201, poz.
3-rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. u. z 2005 r. Nr 153, poz. 1276).Zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. u. Nr 134, poz. 1439). 2). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132.
274c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199). . Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. Og∏ oszone w Dz. u. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz.
Dziennik Ustaw z 2005 r. Dz. u. Nr 108 poz. 908. Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1486, Nr 180 poz. 1494 oraz Nr. 180 poz. 1497. Dziennik Ustaw z 2006 r.1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, pdf, Drukuj, e-mail. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2003 r. Nr 15.1252; Dz. u. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; Dz. u. z 2005 r. Nr 10, poz. 71; Dz. u. 732; Dz. u. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398; Dz. u. z 2006 r. Nr 104, poz.Prawo o miarach (Dz. u. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2004 Nr 204, poz. 2087, z 2005 r.
Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz. u. z 2005 r. Nr 112, poz.Prawo wodne (Dz. u. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019). Art. 41. 1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej" Funduszem" Archiwach (Dz. u. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. Zm. 2) zarządza się, co następuje: 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z. 2005 r. Nr 10, poz. 69. File Format: pdf/Adobe Acrobat24. 10. 2005 r. Dz. u. 2005 r. Nr. 183, poz. 1538) nowe brzmienie ust. 2 w art. 6 wchodzi w. ¿ ycie z dn. 1. 01. 2006 r. Dz. u. z 2005 r. Nr. 179, poz. 1484). Najnowsze akty prawne. Dz. Urz. ue seria l 2010 Nr 157 z dnia 24 czerwca 2010 r. 2010 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5 z dnia 19 maja 2010 r. (Dz. u. z dnia 30 maja 2005 r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. Nr 92, poz.

(tekst jednolity Dz. u. z 2005r. Nr 127, poz. 1066), Obowiązujące akty wykonawcze. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (tekst pierwotny Dz. u. z.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. u. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. Zm. (Dz. u. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), osoba ubiegająca się o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. u. z 2005, Nr 42, poz.

1151; Dz. u. z 2004 Nr 91, poz. 870; Nr 96, poz. 959; Nr 162, poz. 1692; Nr 172, poz. 1804; Nr 281, poz. 2783, Dz. u. 2005 nr 48 poz. 462, Dz. u. 2005 nr 157.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. u. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, zm. Dz. u. z 2005 r. Nr 273 poz. 2703 art. 50, Nr 141 poz. Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. Zm. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz.


File Format: pdf/Adobe Acrobat4 i 5 wchodzą w życie z dn. 1. 01. 2006 r. Dz. u. z 2005 r. Nr. 175, poz. 1462). Art. 7 wchodzą w życie z dn. 1. 01. 2006 r. Dz. u. z 2005 r. Nr. 175, poz.. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 133. rozporzĄdzenie ministra sprawiedliwoŚci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.Z 22. 09. 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, Dz. u. z 2005, Nr 188, poz. 1582.4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r.Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 233 poz. 1991. rozporzĄdzenie ministra zdrowia1). z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia.Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 158 poz. 1329. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 158 poz. 1329 rozporzĄdzenie ministra gospodarki i pracy1) z dnia 29 lipca 2005 r.W sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Dz. u. z 2005 r. Nr 52, poz. 466; z 2007 r. Nr 35, poz. 222). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.Kodeks pracy (Dz. u. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. Zm. Pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. u. z 2005 r. Nr 11.Dz. u. z 2004r. Nr 91 poz. 872. Czytaj wiecej. Dz. u. z 2005 Nr 100 poz. 837. Dz. u. z 2005r. Nr 53 poz. 469-tekst jednolity.(Zmiany: Dz. u. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105). Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań-Dz. u. z 2005 r. Nr 4 poz. 30.Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. Zm. 6), oraz przez organizacje zrzeszające kierowców lub przewoźników drogowych o zasięgu.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. u. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. Zm. (Dz. u. z dnia 30 września 2005 r. Nr 189, poz. 1598). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. Zmieniające rozporządzenie.
(tekst jednolity Dz. u. z 2005r. Nr 127, poz. 1066), Obowiązujące akty wykonawcze. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (tekst pierwotny Dz. u. z.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. u. z 2005r. Nr 167.File Format: pdf/Adobe AcrobatPrawo geologiczne i górnicze. Dz. u. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947). Stan prawny: 1 września 2005 r. 1 stycznia 2006 r. i 2 marca 2006 r.W sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Dz. u. z 2005r. Nr 215, poz.Tekst jednolity: Dz. u. z 2002r. Nr 112, poz. 979 ze zmianą w 2003r (Dz. u. Nr 137. Komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz. u. z 2005r. Nr 215, poz.. 925; Dz. u. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; Dz. u. z 2005 r. Nr 179, poz. 1486; Dz. u. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494; Dz. u. z 2005 r. Nr 180.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. u. z 2005 r. Nr 212, poz.. Dz. u. z dnia 19 sierpnia 2005 r. Art. 1. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93, z.
Dz. u. z 2005 Nr 62, poz. 552 art. 1, 23-Zmiany od 01. 01. 2011r. Dz. u. 2009. 69. 568. Dz. u. z 2005 Nr 90, poz. 757 art. 14; Nr 141, poz. 1184 art. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. u. z 2005r. Nr 20 poz. 168).Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175), art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2005r. Nr 180 poz.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2005 r. Nr 143, poz. 1204)-art. 1.

(Dz. u. z 2005r. Nr 68, poz. 587). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. u. z 2005 r. Nr 154, poz.

. Dz. u. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. Zm. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2005r. Nr 249, poz. 2104.Dz. u. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn. Zm. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. u. z 2005 r. Nr 108 poz.. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. u. z 2005 r Nr 41, poz. 399, z późn. Zm.File Format: Microsoft Word235 pkt 1 wszedł w życie 21 grudnia 2005 r. Ustawa ta nowelizuje między. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. u. Nr 33, poz. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 1996 r.(Dz. u. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217. Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr.(Dz. u. z dnia 29 lipca 2005 r. Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. u. z 2003 r. Nr 153, poz.Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. u. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. Zm.28 lipca 2005, Dz. u. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420; 29 sierpnia 2005, Dz. u. z 2005 roku Nr 177, poz. 1468; 29 lipca 2005, Dz. u. z 2005 roku Nr 179, poz.
Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. Dz. u. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) (więcej). 286 (więcej), z 2005 r. Nr 10, poz. 68 (więcej), Nr 163, poz. Dz. u. z 2005r. Nr 205, poz. 2113. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28. Dz. u. z 2005 r. Nr 54, poz. 484. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów, Dz. u. z 2005 r. Nr 110, poz. 935, wejdź. Wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.2135, Dz. u. z 2004 Nr 273 poz. 2703, Dz. u. z 2005 Nr 14 poz. 114, Dz. u. z 2005. Dz. u. z 2005 r. Nr 128, poz. 1069) zarządzam co następuje:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. u. z 2005r. Nr 38, poz. 362).File Format: pdf/Adobe Acrobatdnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 41, poz.Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, 10 poz. 60 z późn. Zm. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, decyzję o umorzeniu postępowania podatkowego. 2598, Dz. u. z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, Dz. u. z 2006r. Nr 227 poz. 1658; Dz. u. z 2009r Nr 62 poz. 504); art. 30 ust.6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r.6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz. u. z 2005r. Nr 267, poz.
1808, Nr 273, poz. 2703 oraz Dz. u. z 2005 Nr 62, poz. 551). z 2000, Nr 14, poz. 176, ostatnie zmiany Dz. u. z 2005 Nr 86 poz. 732.

Dz. u. z 2004 r. Nr 243, poz. 2426. Dz. u. z 2005 r. Nr 86, poz. 732. Dz. u. z 2005 r. Nr 90, poz. 757. Dz. u. z 2005 r. Nr 132, poz. 1109. Dz. u. z 2005 r.

. Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. z 2005 r. Nr 108, poz.